Общи условия за ползване на "Drebisimo"

1. Определения

Drebisimo - Дружество „МАЛКА ФИРМА” ЕООД, учредено съгласно българското законодателство. 

САЙТ - Домейн drebisimo.com и неговите поддомейни. 

СЪДЪРЖАНИЕ - съдържанието се определя, както следва:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде разгледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Drebisimo по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всякакви средства, от служител или сътрудник на Drebisimo на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от Drebisimo в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, прилагани от трета страна, с която Drebisimo е подписал споразумение за партньорство в определен период от време;
 • информация за Drebisimo или други техни данни с ограничен достъп.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, видима в публично достъпните части на САЙТА, която предоставя възможност на КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получи достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Drebisimo и съответното лице.

АКАУНТ – комбинация от електронна поща и парола, която позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до определени части на САЙТА и чрез който също така може да се извършва заявяване на УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА .

ДОКУМЕНТ - тези Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в чл. 45 от Глава четвърта, Раздел І от Закона за защита на потребителите: Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодични средства за информация, изпращани изключително по електронен път, касаещи продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Drebisimo в определен период от време, без ангажимент от страна на Drebisimo по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Drebisimo на клиента, чрез използване на услугите на фирми, обработващи картите, избрани от Drebisimo или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Общите условия определят реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от потребителя или клиента, ако той няма друг валиден договор, сключен между Drebisimoи него.

2.2. Посещенията, разглеждане на съдържанието и предлаганите услуги предполага приемане и съгласяване с настоящите условия от страна на потребителя; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма на Drebisimo.

2.3. Достъпът до услугата се извършва чрез вход в публично достъпния сайт www.drebisimo.com.

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, потребителят или клиент е отговорен за всички свои действия по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални, електронни или други щети, причинени на продукти на сайта, съдържанието, услугата Drebisimoили на всяко трето лице, с което Drebisimoима подписани договори, съгласно действащото българско и/или европейско законодателство.

2.5. Ако потребителят или клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си на „Общите условия“, следва да изпрати електронно съобщение на адрес contact@drebisimo.com с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от Drebisimoчрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от Drebisimoот всякакво естество (електронни, по телефон и т.н.)

2.5.2. Може да се върне по всяко време към несъгласие и/или неприемане на „Общите условия" под формата, в която те са публикувани.

2.6. С цел да упражни правото си, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с Drebisimoили да използва формата за обратна връзка в сайта, предназначена за тази цел.

2.7. Ако клиентът е заплатил за дадена поръчка към Drebisimo и оттегля съгласието си с общите условия, изразено писмено, за срока на валидност на поръчката, Drebisimoще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на никоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за потребители, физически лица, които са най-малко на 18 години. Възможността за онлайн поръчки е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. С акта на съгласие в края на процеса на поръчка потребителят, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, са изключителна собственост на дружество с ограничена отговорност Drebisimo, което си запазва всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. Забранява се на всички потребители/клиенти да копират, разпространяват, публикуват, прехвърлят на трети лица, изменят и/или променят по друг начин съдържанието на сайта, както и употребата, свързването към, излагането, включване на всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Drebisimo, публикуването на всяко съдържание извън сайта на Drebisimo, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Drebisimo върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Drebisimo.

3.3. Всяко съдържание, до което потребител или клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на настоящия документ, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Drebisimo, и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Drebisimo по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, при условие, че те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Drebisimo даде на потребител или клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до тези съдържания, определени в споразумението, за изрично упоменатия период от време, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Drebisimo за съответния потребител, клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, достъпно за потребител или клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Drebisimo и/или на служител или съдружник на Drebisimo, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружават, ако има такова.

4. Контакт с клиенти и потребители

4.1. Drebisimo публикува в сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за клиента или потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт, потребителят/клиентът позволява автоматично Drebisimo да се свърже с него чрез всички налични, включително електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Drebisimo да се свърже с потребителя или клиента.

4.4. Достъпът до сайта, създаване на нова поръчка, използването на информацията, предоставена чрез сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Drebisimo, се осъществява по електронен път, по телефон или чрез други средства за комуникация, достъпни за потребителя или клиента на Drebisimo, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Drebisimo по електронен път и/или по телефон, включително и чрез електронна поща или уебсайт съобщения.

4.5. Със създаването на поръчка в интернет магазин Drebisimo.com от клиент с потребителски профил или от клиент с профил на гост означава, че клиентът е съгласен да получава имейл и SMS уведомления свързани пряко със статуса на неговата поръчка. Това са автоматични съобщения генерирани от системата на магазина и те не могат да бъдат спрени докато поръчката не е финализирана. Под не финализирана поръчка се разбира всяка поръчка, по която е възможно да има допълнително движение на стоки и парични средства между Drebisimo и клиента.

5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който потребител или клиент, приеме Общите условия, той изразява съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Drebisimo.

5.2. Данните, предоставени от потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат да бъдат използвани от Drebisimo при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия от потребител или клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Чрез промяна на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, извършена от личния профил на потребителя, на www.drebisimo.com или чрез писмено изпращане на уведомление на електронен адрес contact@drebisimo.com

5.3.2. Чрез свързване с Drebisimo на предоставените за целта данни за контакт и без по-нататъшно задължение за някоя от страните, като никоя страна няма право да изисква обезщетение.

5.4. Отказ от получаване на бюлетини и/или известия не води до отказването от даденото одобрение на настоящите общи условия и се прилага само след изпращане на заявление за отказване.

5.5. Drebisimo си запазва правото да избира потребителите, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстранява от своята база данни всеки потребител или клиент, който предварително е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или известия, без ангажимент от страна на Drebisimo за предварително уведомяване.

5.6. Drebisimo няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до потребител или клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Drebisimo, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

6. Политика за поверителност

6.1. Drebisimo може да събира лични данни и данни със специален характер само с доброволното съгласие на съответния потребител или клиент за следните цели:

 • валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките (Drebisimo придружава с писмено или телефонно потвърждение изпращането на първата поръчка на нов клиент, с цел проверка на данните за контакт. След първа финализирана поръчка, свързването с клиента след изпращане на нова поръчка става само по негово искане);
 • след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулиране или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • за изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат;
 • за статистически цели.

След съгласие с тези Общи условия, всеки потребител или клиент се съгласява Drebisimo да събира и обработва неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всеки потребител или клиент има право да получи от Drebisimo, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

 • а) потвърждение, че данните, отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;
 • б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;
 • в) когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона;
 • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки потребител или клиент има право на възражение по всяко време, чрез изпращане до Drebisimo на искане в писмена форма, с дата и подпис, относно данните, които не желае да бъдат обработвани, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да има за обект въпросните данни.

Всеки потребител или клиент има право на възражение относно използване на данните му за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели, като по всяко време, безплатно и без никакво основание може да изпрати до Drebisimo само искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис.

6.2. Drebisimo може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъпът до сайта и които може да се използват от Drebisimo за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или потребителите, или за статистически цели; Изключение от това правило се допуска, ако в нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия, с действията си потребителят/клиентът накърнява интересите или нанася вреда от какъвто и да е вид на Drebisimo и/или на потенциални трети страни, с които Drebisimo има партньорски контакти в момента.

Политика за употреба на бисквитките на www.drebisimo.com

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката се инсталира по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард диска на потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата "потребителска кошница". Тези файлове позволяват да се представи съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепят усилията на Drebisimo за осигуряване на удобство за потребителите: например - предпочитания за онлайн поверителност и история на потребителската кошница. Също така, те се използват в изготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите ползват www.drebisimo.com, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Drebisimo използва два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната политика за поверителност.

Посещение в www.drebisimo.com може да инициира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да служат само за улесняване на определена функционалност на потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.drebisimo.com. Бисквитките са фокус на ефективната работа в Интернет, помагайки за генерирано на приятелско изживяване при сърфиране, адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

 • Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
 • Адаптиран достъп според интересите на потребителите – запомняне на паролите.
 • Запомняне на защитните филтри за деца относно съдържание в Интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).
 • Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики - като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността

Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от програмен код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани и недобросъвестно, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъдат изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки Интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите.

Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • - персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • - зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп;
 • - има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път при затваряне на браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране;
 • - инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотвратяват достъпа на браузъра до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките за бисквитки. Тези настройки обикновено се намират в "опции" или в меню "предпочитания" на браузъра.

6.3. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така даденото съгласие и отказвайки се от всяко право, посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение, но само в съответствие с чл. 2.8.

6.4. За упражняване на правата, съгласно чл. 6.3, клиент или потребител се обръща към Drebisimo, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

6.5. Използвайки наличната форма за контакт в сайта, клиент или потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.6. Политиката за поверителност на Drebisimo се отнася само за данни, предоставени доброволно от клиент или потребител, изключително на сайта. Drebisimo не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.7. Drebisimo се ангажира събраните данни на клиента/потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на потребител/клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

6.8. Изключение от разпоредбите на чл. 6.7 се допуска в хипотезата, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в Закона за защита на личните данни в сила към датата на възникване на събитието.

6.9. Drebisimo гарантира, че личните данни на потребител, събрани чрез формуляра за контакт, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

6.10. Drebisimo не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.

7. Политика за онлайн продажби

7.1. Достъп до услугата

7.1.1. За да се позволи достъп на регистриран потребител или гост до услуги, той ще трябва да приеме разпоредбите на настоящите „Общи условия“.

7.1.2. Drebisimo си запазва правото да ограничава достъпа на клиента до услугата или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да поръчва само с авансово плащане и др.), ако сметне, че въз основа на поведението на клиента (отправяне и отказ на повече от една поръчки в системата за плащане при доставка, отправянето на поръчки, които впоследствие са анулирани или променени, с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.5, използването на предубеден език, нарушаване правото на интелектуална собственост и др.), достъпът и съществуването на профила на клиента биха могли да увредят по някакъв начин Drebisimo. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо уведомяването на клиента в този смисъл.

7.1.3. Всеки потребител може да има един единствен профил. Забранено е споделянето на един профил между няколко потребителя/клиенти.

7.1.4. Ако бъдат открити споделени достъпи от няколко клиента, Drebisimo си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, отправени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

7.2. Продукти и услуги

7.2.1. Drebisimo може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, собственост на Drebisimo или на трети страни, с които Drebisimo има сключени договори или споразумения за партньорство в рамките на стоковата наличност.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба от клиента.

7.2.3. Drebisimo може да ограничи обема за закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече клиенти, въз основа на основателни причини.

7.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са посочени в лева (BGN) и включват ДДС, без включени разходи за доставка.

7.2.5. Тарифите, показани на сайта като задраскани с черта, означават цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини, търговски центрове или всякакви търговски зони, където се предлагат отстъпки. Тези тарифи имат чисто информативен характер и нямат правна стойност.

7.2.6. Фактурирането на закупените продукти става изключително в BGN, използвайки информацията, предоставена от клиента в предназначения за това формуляр. Drebisimo не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена от клиента за фактурата.

7.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, се извършва с наложен платеж при доставка по куриер или предварително по банков път. Освен сумата за закупените продукти се заплаща цената на доставката и такса за наложен платеж.

7.2.8. Информацията, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налична на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.), не е договорно задължение на Drebisimo, а представяне. Drebisimo може да оттегли оферта за продукти или може да я измени по всяко време до отправянето на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции на нито един потенциален клиент.

7.2.9. На изображенията на продуктите и/или услугите, Drebisimo си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в разходите за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава.

7.2.10 В малко вероятния случай, когато Drebisimo няма да може да изпълни част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по телефон или електронна поща с предложение за отмяна на поръчката или изваждане от поръчката на продукта, който не може да бъде доставен

7.3. Онлайн поръчка

7.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани на пазара в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се отправят поръчки и артикулите вече не се виждат на www.drebisimo.com). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя и остава крайна. За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат отправяни поръчки.

7.3.2. Със завършването на поръчката клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на отправяне на поръчката.

7.3.3. Моментът на сключване на договора от разстояние е моментът, в който клиентът отправя поръчката. Въпреки това, Drebisimo има право да се свърже с клиента чрез всички налични средства/одобрени от Drebisimo (телефон или електронна поща) за лично потвърждаване на поръчката. В тази хипотеза, ако поръчката не е потвърдена в рамките на 5 (пет) работни дни, тя се отменя автоматично от системата. Клиентите приемат, че Drebisimo не може да бъде принудено да доставя поръчка, която не е била потвърдена при горните условия.

7.3.4. Drebisimo денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

 • 7.3.4.1. данните, предоставени от клиента на сайта относно доставката (адрес, контактни данни) са непълни или неправилни;
 • 7.3.4.2. дейността на клиента на сайта може и/или поражда вреди от всякакво естество за Drebisimo и/или техните партньори;
 • 7.3.4.3. осъществяване на повече от една провалена доставка;
 • 7.3.4.4. по други обективни причини.

7.3.5. Една направена поръчка може да се променя само при следните обстоятелства и само по искане на клиента:

 • а. Клиентът се откаже от продукт и уведоми Drebisimo преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт, вече съществуващ в дадена поръчка
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок за доставка.
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Промяна на данни за фактуриране

Ако клиентът желае промяна, той трябва да изиска това писмено, изпращайки имейл на contact@drebisimo.com, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката.

7.3.6. Ако даден клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват посочените/одобрените данни от страна на клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт.

7.4. Поръчка по телефона

7.4.1. Клиент/потребител не може да извършва поръчки по телефона. Клиент/потребител не може да изисква промяна на поръчка по телефона, освен в случаите предвидени по-горе.

7.5. Договор и финализиране

7.5.1. Drebisimo ще издаде и предаде на клиента стокова разписка, която удостоверява покупката на продукти/услуги от негова страна. Ако клиента желае да получи фактура за закупените стоки той трябва да напише това свое желание в полето за допълнително съобщение точно под количката и да остави данни на фирмата, за която иска да получи фактура.

7.5.2. Drebisimo ще улесни информирането на клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му, чрез изпращане на информативен имейл на адреса, предоставен от него.

7.5.3. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Drebisimo, се смята за изпълнен.

7.5.4. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са изпълнили насрещните си задължения в сроковете и при условията, изложени в настоящия документ.

7.5.5 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (отпечатан на гърба на товарителницата) и съдържанието на колета, клиентът трябва да уведоми Drebisimo и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес contact@drebisimo.com с приложени доказателства (снимка, обяснения и др.).

7.6. Транспорт

7.6.1. Поръчките, направени от сайта, се изпълняват, използвайки услугите на куриерска фирма за транспорт и доставка Еконт, която е логистичен партньор на Drebisimo.Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка.Доставки се извършват само на географската територия на Република България.Потребителят се задължава лично да заплати наложеният платеж и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката.Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис.При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 •          за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
 •          за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

 При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на Drebisimo и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Drebisimoи/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

 Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставкапо ценоразпис на куриерска фирма Еконт. Следователно, клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени предположения.

При определени условия Drebisimo може да предложи безплатен транспорт (в зависимост от стойността на поръчката или други промоционални дейности). Drebisimo не може да бъде принудено по никакъв начин да осигури безплатен транспорт, ако клиентът не отговаря на стандартните условия за ползване на услугите www.drebisimo.com

7.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й, зависещо от: превоза на стоките от доставчика на стоки на Drebisimo, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Drebisimo, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че клиентът приема, че със натрупването на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на 1 до 5 работни дни и клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Drebisimo ще информира клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта, или да приеме предложения нов срок за доставка.

7.7. Качество и гаранции

7.7.1. Drebisimo спазва условията по гаранционни срокове, съгласно действащото българско законодателство. Продуктите се ползват от гаранционни условия, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите или ако в представянето на продукта е уточнен по-дълъг гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Съгласно разпоредбите на чл. 115 от Закона за защита на потребителите, Drebisimo ще приеме рекламация на доставен продукт, ако тя е направена от клиента в срок до 2 години (важи за физически лица), считано от датата на доставяне на продукта. Гаранцията предполага възстановяване на стойността за несъответстващи продукти, техният ремонт или замяна за нови от същия модел и вид. Гаранционният срок за юридически лица е 1 година.

7.7.2. Гаранцията не важи, когато продуктите се използват за други цели, освен за първоначално предвидените и когато продуктите се използват за търговски/професионални или наемни цели. Гаранцията не покрива продукти, които са били подложени на ремонт или опити за ремонт, които не са разрешени от Drebisimo.

Гаранцията изключва щети в резултат на:

 • Неполагане на грижи, като например почистване на продукта след употреба и съхранение далеч от атмосферни влияния и пряка слънчева светлина
 • Използването на неподходящи методи или вещества за почистване; като киселини или разтворители
 • Дефекти, причинени от метеорологичните условия; като ръждясване или промяна в цвета
 • Екстремни температури - температури извън границите посочени в инструкцията за експлоатация ако има приложена такава

7.8. Отказ или разваляне на договора и връщане на продуктите

7.8.1. С изключение на ограниченията на чл. 7.9 по отношение на закупуването с ваучери Drebisimo, клиент на Drebisimo може да върне продуктите, закупени по договор, в следните ситуации:

 • 7.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят негодни;
 • 7.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;
 • 7.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти
 • 7.8.1.4 Клиентът се е отказал от договора в рамките на 14-дневния срок от доставката, съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите. НЕ ВАЖИ за клиенти Юридически лица.

7.8.2. Drebisimo може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формулярът, посочен в чл. 7.8.3. Ако клиентът използва друг куриер или други методи на доставка (поща, лично) се прилага чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

7.8.3. Преди изтичане на срока за отказ, клиентът информира Drebisimo за решението си да се откаже от договора. За тази цел, клиентът трябва да направи недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора чрез контактната форма за връщане ТУК

7.8.4. Клиент, който е уведомил Drebisimo, съгласно чл. 7.8.3, носи отговорност за връщането или предаването на посочените продукти на Drebisimo или на лице, упълномощено от Drebisimo да ги приеме (обикновено куриерската фирмаЕконт), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил Drebisimo за решението си да се откаже от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта и в оригиналната им опаковка.

7.8.5. Клиентът на Drebisimo няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

7.8.5.1. Ако искането за връщане във всяка от хипотезите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден в чл. 7.8.2, считано от работния ден, следващ датата на изпълнението на договора (доставката).

7.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основание една от хипотезите, предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички непокътнати етикети и документи, които го придружават).

7.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани.

7.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини (бельо, стоки, които имат пряк досег с тялото) и които са били разпечатани от клиента.

7.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставката и съобразно естеството им са били свързани с други продукти.

7.8.5.6. Ако по продукта има следи от удари или други механични въздействия, включително външна намеса от лица, които не са писмено упълномощени от интернет-магазин Дребисимо

7.8.6. Потребител/клиент ще бъде информиран на имейла, от който е направена поръчката, дали продуктът подлежи на връщане и дали има разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

7.8.7. В случай, че клиент се откаже от договора, Drebisimo му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, в това число, когато е приложимо, на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 7.8.2. и 7.8.3. Връщането се извършва само по банков път в банковите сметки, посочени от клиента в IBAN формат. Не се възстановяват пари в брой или наложен платеж.

7.9. Ваучери Drebisimo

7.9.1 Drebisimo може да предоставя ваучери под формата на приспадащи разходи за маркетинг и могат да променят механизма едностранно, без потребителите да могат да изискват обезщетения за неотпускането или анулирането на ваучери Drebisimo. Стойността на ваучерите е различна в зависимост от техния вид и начин на придобиване.

Промоционалните ваучери се получават по следния механизъм:

7.9.1.1 Ваучери от покани за приятели

 • 1. – Клиентът изпраща покани за регистриране в сайта в качеството си на потребител до реални лица, които вече не са или не са били потребители на www.drebisimo.com;
 • 2. – тези лица, които са получили покани по предоставените на разположение механизми в сайта, се регистрират, указват E-mail на приятеля, от който са получили поканата и стават потребители;
 • 3. – след като са станали потребители, тези лица закупуват продукти, като отправят поръчки от новосъздадения профил чрез покана. След финализиране на първа поръчка, заплатена от лице, поканено от клиент чрез сайта www.drebisimo.com, както клиентът, който е изпратил поканата, така и поканеният, който е станал потребител и е завършил дадена покупка, получават ваучери за отстъпка на стойност 5% всеки, които могат да бъдат активирани на сайта www.drebisimo.com. Ваучерите се зареждат в профила на клиента и могат да се използват като отстъпка при следваща покупка от сайта www.drebisimo.com.

7.9.1.2 Ваучери, предложени за лоялност:

Drebisimoпредоставя на своите клиенти ваучери за лоялност при следните условия: всеки регистриран потребител на САЙТА при закупуване на стока на стойност над 10 лева, за всеки 10 лева получава по 1 бонус-точка. Стойността на 1 бонус-точка се равнява на 0,20 лева без ДДС. В личния панел на всеки един регистриран на САЙТА потребител има бутон, на който пише: „МОИТЕ ТОЧКИ ЗА ЛОЯЛНОСТ”. В последващото меню потребителите могат да следят натрупаните до момента бонус-точки и общата стойностт, която могат да получат във вид на ваучер ако конвертират натрупаните до момента точки. Конвертирането се извършва след като бъде натиснат бутона: „ПРЕВЪРНИ ТОЧКИТЕ МИ ВЪВ ВАУЧЕР ЗА ХХ ЛВ.”, където ХХ е стойността на бъдещият ваучер. Ваучерите се зареждат в профила на клиента и могат да се използват при следваща покупка от сайта www.drebisimo.com.

7.9.1.3 Ваучери получени след споделяне в личен профил в социалната мрежа Фейсбук на 5 продукта от САЙТА.

Всеки гост или регистриран потребител на сайта www.drebisimo.com може да получи ваучер за отстъпка в размер на 5% при направени 5 споделяния в социалната мрежа Фейсбук. След петото споделяне САЙТА генерира номер на ваучер, който трябва да бъде запомнен от госта или потребителя. Ваучерите могат да се използват като отстъпка при следваща покупка от сайта www.drebisimo.com.

7.9.2 Срокът на валидност (употреба) на ваучерите Drebisimo е както следва:

 •          за ваучери по член 7.9.1.1 срок в рамките на 1 година
 •          за ваучери по член 7.9.1.2 срок в рамките на 1 година
 •          за ваучери по член 7.9.1.3 срок в рамките на 3 дни

7.9.3. В случай на съмнения за измама относно получаването и използването на промоционални ваучери Drebisimo, Drebisimo си запазва правото да анулира едностранно всяко разпределение или използване на ваучери Drebisimo, без потребителят да има право да предяви иск за обезщетение или за равностойността на тези бонуси.

7.9.4 В случаите на чл. 7.8.1, приложими за продуктите, напълно или частично платени с безплатни промоционални ваучери, върнатите суми не подлежат на възстановяване в банкови сметки, посочени от клиента; в случай на връщане, клиентът ще получи ваучер на същата стойности ще го използва само за бъдещи покупки от www.drebisimo.com.

8. Измама

8.1. Drebisimo не изисква от своите клиенти или потребители, по никакъв начин (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация за лични данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

8.2. Клиентът/потребителят поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

8.3. Drebisimo не носи отговорност в случай, че потребител/клиент е бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че представлява интересите на Drebisimo.

8.4. Желателно е клиентът или потребителят да информира Drebisimo за подобни опити за използване на контактните данни.

8.5. Drebisimo не насърчава спама. Всеки потребител/клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

8.6. Комуникацията, осъществявана от Drebisimo по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържат пълните идентификационни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

8.7. Следните действия ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Drebisimo. Drebisimo си запазва правото наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да извършат подобни действия: да постигнат тази цел (и):

8.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг потребител/клиент с използване на профил или чрез всеки друг метод.

8.7.2. за промяна съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по различни начини от Drebisimo на потребител/клиент.

8.7.3. За възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

8.7.4. за достъп или разкриване на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, на съдържание, изпратено по какъвто и да е начин от Drebisimo на потребител/клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

8.8. Нерегламентираното получаване на ваучери Drebisimo в условията на чл. 7.9 чрез използване на фалшиви профили (фалшиви имена, повече от един профил на едно физическо лице или чрез използване на различна идентичност) ще се счита за опит за измама и ще доведе до анулиране на придобитите предимства, блокиране на достъпа до сайтовете Drebisimo и докладване на съответните органи.

9. Ограничение на отговорността

9.1. Drebisimo не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой потребител/клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от разпоредбите на настоящите общи условия.

9.2. Ако потребител/клиент счита, че съдържание, изпратено от Drebisimo, нарушава авторските или други права, той може да се свърже за предоставяне на повече информация с Drebisimo, на адрес contact@drebisimo.com, така че Drebisimo да може да вземе информирано решение по въпроса.

9.3. Drebisimo не гарантира на потребител или клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта, и не му дават право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти от или изцяло съдържанието, да копира, или да използва което и да е съдържание по друг начин, или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за достъп, без предварителното писмено съгласие на Drebisimo.

9.4. Drebisimo не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

9.5. Drebisimo се освобождава от отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до потребител или клиент, чрез каквито и да е средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или на служител на Drebisimo, когато тази употреба на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв характер за потребителя, клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

9.6. Drebisimo не предлага преки или косвени гаранции, като:

9.6.1. услугата ще бъде според изискванията на клиента

9.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

9.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане на услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента

9.7. В рамките на разпоредбите на общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между клиент или потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

10. Непреодолима сила и непредвидени случаи

10.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от случай на непреодолима сила.

10.2. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжна да информира другата страна незабавно за настъпването му и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от това събитие.

10.3. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако случаят на непреодолима сила му пречи да го изпълни.

10.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не приключи, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

10.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, при спазване на условието по чл. 10.3.

11. Спорове

11.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др. на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Drebisimo на потребителя/клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява с разпоредбите на настоящите "Общи условия".

11.2. Всеки спор по отношение на тези общи условия, който може да възникне между регистриран или не потребител/клиент и Drebisimo, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

11.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между регистриран или не потребител и Drebisimo или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд по седалище на Drebisimo, според действащото българско законодателство.

11.4. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

11.5. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

12. Заключителни разпоредби

12.1. Drebisimo си запазват правото да извършват всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на потребителя или клиента.

12.2. В границите на разпоредбите на общите условия, Drebisimo не може да бъде отговорно за евентуални грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

12.3. Drebisimo си запазват правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

13. Данни за контакт и друга информация

13.1. Ако имате някакви въпроси или предложения във връзка с Drebisimo, моля, свържете се с нас на телефон: 0877 731 363, от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 18:00 часа, или по електронна поща на contact@drebisimo.com.

13.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения, или информация за или свързана със сайта www.drebisimo.com, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на „МАЛКА ФИРМА” ЕООД.